Izhodišča in motivi

Motiv za naše združevanje in delovanje so sedanje eksistenčne, eonomske in človeške stiske, v katere nas pehata globalna politika in njej podrejeno vodenje države.

Problemi, ki jih hočemo aktivno reševati, so krčenje človeških svoboščin, rušenje človeškega dostojanstva, rušenje zdravja, pešanje sociale, oskrbe, demokracije in pravičnosti v družbi, uničevanje okolja in vsega naravnega in živega.

Ustaviti hočemo neustavno delovanje oblasti, degradacijo šolstva in vzgoje otrok, dehumanizacjo družbe in trend transhumanizacije. Vzpostaviti želimo upravljanje države v korist svojih državljanov.

Skrbijo nas lažni mediji, korupcija v vseh porah družbe, medicina kot orodje politike, nepravičnost sodstva. Priča smo socialnemu razkrajanju družbe, država nam je bila ukradena.

Izgubili smo prehransko, energetsko, monetarno in fiskalno suverenost. Priča smo kršitvam ustave in pravnega sistema, klientelizemu in strankarskemu boju za oblast.

Zavedamo se potrebe po spremembi demokratičnih norm, vzpostavitvi ustavne demokracije in pravne države. V konceptih živi človek, starovedstvo in naravno pravo vidimo možnosti za nenasilno vzpostavitev suverenosti, v okviru danih možnosti.

Prepoznavamo lažno ozadje plandemije in past globalnega segrevanja, v katero nas želijo globalisti v nadaljevanju ujeti z zeleno agendo in si ju razlagamo kot strategiji v zasledovanju širšega globalnega načrta.

Navedeni spekter problemov hočemo reševati po svojih najboljših močeh, z združevanjem moči, znanja in izkušenj, s povezovanjem s civilno družbo in skupnostmi, ki imajo podobne cilje.

Naše cilje oblikuje namera po reševanju zgoraj navedenih problemov. Zavedamo se naših omejenih možnosti, a želimo izkoristiti vse naše lokalne potenciale, da suvereni prispevamo svoj delež k napredku družbe.

Ob številnih poskusih našega združevanja ali priključevanja je naše stališče: svoje suverenosti ne želimo rušiti s podrejanjem drugim vplivnim skupinam ali političnim interesom kogarkoli, zunaj ali znotraj naše skupnosti. Vzdrževali pa bomo stike in izmenjevali izkušnje z vsemi naprednimi skupinami podobne usmeritve.

Zavedamo se, da so obravnavani problemi odraz nizke duhovne ravni: novo, boljšo družbo lahko gradi le naprednejši človek, in da gre pri vsem skupaj za krepitev naše zavesti, človečnosti, ravni etike in sočutja.

Jasno nam je tudi, da pravo in ustrezno ravnanje lahko sledi le iz objektivne informiranosti in novega znanja, zato ti dve kvaliteti predstavljata temelj našega delovanja.

 

Vizija

Naša vizija je harmonično delujoča, zdrava družba, ki vzpostavlja Slovenijo kot suvereno nacionalno državo, upravljano v dobro svojih državljanov. Suverenost in varnost temeljita na naši samozadostnosti in opiranju na lastne potenciale. Državljanom je omogočen razvoj njihovih potencialov ob optimalni in pravični izrabi vseh nacionalnih virov. Zagotavljen je miren razvoj ob plemenitenju nacionalne kulturne identitete in zgodovinskega izročila slovenskega naroda, ob tvornem sožitju z naravo in ob enakopravnem sodelovanju z drugimi narodi.

 

Vrednote

Temeljne usmeritve in prioritete:

 • Osvoboditev človeka, humanizem kot alternativa transhumanizmu
 • Ustavna demokracija in pravna država
 • Skupno dobro in solidarnost
 • Nacionalna kulturna identiteta in zgodovinsko izročilo slovenskega naroda
 • Svoboda pretoka informacij in znanja
 • Sodelovanje in prijateljstvo
 • Svoboda osebnih prepričanj vključno z nedotakljivostjo osebne pravice odločanja o svojem telesu, verskih in drugih usmeritvah
 • Modro upravljanje naravnih virov, naravne in kulturne dediščine, gospodarno in družbeno koristno delovanje.
 • Ohranjanje prvobitnosti narave, vsega živega, harmonija s stvarstvom in skrb za celoten planet

 

Etični kodeks skupnosti

Kodeks ne zavezuje le k odgovornemu razvijanju osebnosti posameznega člana temveč tudi k njegovi aktivni drži v skupnosti.

Zavestno sprejemam načela, vrednoste in določila etičnega kodeksa, ki predstavlja smernice za moje odgovorno ravnanje. Zavezujem se spoštovanju implicitno vsebovanih vrednot, ki vodijo k izgradnji boljše in pravičnejše lokalne skupnosti in naše družbe v celoti.

Načela:

 1. Delujem za dobrobit vsega in vseh, sebe in drugih.
 2. Zavezujem se načelu sodelovanja in solidarnosti.
 3. Spoštujem in iščem resnico, a sem strpen do prepričanj drugih in delujem v smeri napredka celotne družbe.
 4. V prizadevanjih za skladne medsebojne odnose so moje vodilo spoštovanje, razumevanje, iskrenost in sočutje ter kratka in zgoščena komunikacija.
 5. Delujem po načelu enakopravnosti članov, na temelju doseganja soglasja, brez dopuščanja političnih vplivov.
 6. Spoštujem in zavzemam se za človekove pravice, svobodo, dostojanstvo in varnost vseh ljudi z upoštevanjem ustave in vseh mednarodnih konvencij.
 7. Z vsemi svojimi močmi si bom prizadeval-a za prenovo družbe z delovanjem za odpravo nepravičnosti, nehumanosti in manipulativnosti, ki se udejanjajo z lažmi, zavajanjem in zasužnjevanjem človeka.
 8. Delujem v duhu vzpostavljanja suverene skupnosti, ki gradi svojo varnost na lokalni samooskrbnosti in opiranju na lastne potenciale in vire, pri čemer bom aktivno sodeloval s svojim znanjem, izkušnjami, viri in drugimi potenciali, s katerimi lahko prispevam k napredku skupnosti.
 9. V skladu s postavljenimi cilji in nalogami skupnosti bom deloval za ustavitev neustavnega delovanja oblasti, nedemokratičnih procesov, degradacije šolstva in vzgoje otrok, dehumanizacje družbe in trenda transhumanizacije.
 10. Prizadevam si za krepitev svojega celovitega zdravja na telesnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem nivoju.
 11. Delujem v smeri razvoja svojih raznolikih potencialov in uravnoteženja svoje intelektualne in srčne plati, da bom pripomogel k etičnemu napredku družbe.
 12. Zavedam se in razglašam, da sem svobodno, suvereno bitje, z neodtujljivo pravico odločanja o svojem telesu in s svobodno izbiro svojih svetovno nazorskih, verskih in drugih usmeritev.