Naše znanje o spolnosti je tragično pomanjkljivo. Večinoma je tudi popolnoma zavajajoče. Zakaj sodobni človek na pragu tretjega tisočletja ne pozna resnice o njej? Ker spolnost omogoča fantastično preobrazbo človeka in ga povzdigne v bitje z neverjetno duhovno močjo, so človeštvu to znanje skozi vso zgodovino načrtno prikrivali. Nepoučeni je ne uporabljamo za predvideni namen, zato nam ne prinaša dobrodejnih učinkov, temveč deluje v našo škodo.

Seks je danes dejanje, ki ga partnerja opravljata skupaj, a živita vsak v svojem svetu. Drug drugega obravnavata kot sredstvo za doseganje užitka. Dotikata se drug drugega in ostajata zgolj v zunanjosti, telesnosti, notranjega stika pa ni. Prestrašena in brez zavedanja, kaj vse lahko ob združitvi teles s popolno predajo njunih duš ter zlitjem notranjih svetov dosežeta, se kot vešči zaganjata proti luči, kjer slutita odrešitev. A nazadnje ju ogenj strasti sežge.

Spolna energija je temeljna življenjska sila v nas in izvor naše vitalnosti, zato imajo napake pri njeni uporabi daljnosežen vpliv na človeški rod. Zaradi nevednosti spolno energijo in plemenite telesne esence nerazumno razmetavamo in plačujemo visok davek ― izgubljamo vitalnost in duhovno moč ter nezavedno rušimo svoj lastni temelj.

V spolni odnos nas potisne želja po uživanju. Predajanje spolni sli pomeni slediti živalskemu instinktu, ob tem pa izgubimo nadzor nad lastno spolno energijo. Ne le da s tem izgubljamo svojo vitalnost, poglobljen vpogled v dogajanje pokaže, da se na subtilnih ravneh dogajajo presenetljive stvari. Sčasoma postane seks nezanimiv, rastoče nezadovoljstvo pa povzroči, da se par srečuje le še na ravni egov. Vse to se odraža tudi na širši družbeni ravni. Prišlo je do nazadovanja človeštva zaradi grozljivega razmaha egoizma. Ne zavedamo se, da je zanj kriva prav neustrezna spolnost.

Z razvozlavanjem spolne uganke se nam razjasnijo številne zagonetke in pojavi, ki imajo globok pomen. Resničen napredek človeka in človeštva nista možna brez odločnih korakov v smeri napredne spolnosti. Šele ko spolnosti damo mesto, ki ji pripada, lahko zgradimo napredno družbo, temelječo na ljubezni, medsebojnem spoštovanju in blagostanju.

Spolnost je ključni element kreacije. Nobeno človeško bitje se še ni ― na naraven način ― rodilo brez spolnega odnosa. Mehanizem spolnosti se uporablja na vseh ravneh vesolja, v mikrokozmosu in makrokozmosu, a v različnih oblikah. Privlačna sila, ki elektrone privlači k jedru atoma, pa tudi tista, ki planete privlači k soncu, je ista sila, ki ustvarja privlačnost med moškim in žensko. Tako pri atomski ali jedrski sili, sili težnosti kot pri spolnosti gre za isti pojav privlačevanja in povezovanja, v ozadju katerega se skriva temeljni vzgib kreacije ― ljubezen. Spolna sila, ki predstavlja utelešenje ljubezni, je največja moč narave.

Ali je bila človeška spolnost vedno takšna kot danes? Nikakor ne. Pred eoni, v času Lemurije, je potekala povsem drugače. Orgazma in izgube semena ni bilo. Potem pa je v spolni praksi prišlo do usodne spremembe, dogodka, ki je v Svetem pismu imenovan izgon iz Raja. Očaran s spolnimi užitki, se je človek odrekel vzvišenemu poslanstvu spolnosti in pričel spolno energijo uporabljati na podoben način kot živali. Zazrt v telesnost, se je pričel izgubljati v materialnosti in tonil v labirintih sebičnosti, ob tem pa vse bolj izgubljal stik s svojo duhovno naravo.

Kakšno je pravo poslanstvo spolnosti, je utonilo v pozabo. S spolnim aktom zbrano energijo je bilo zamišljeno uporabiti za dosego veliko plemenitejših ciljev kot za prijeten telesni krč. Prihaja čas, ko se bomo tega zavedli, kajti z neugodno spolno prakso človeštvo vse bolj nazaduje.

Pravo poslanstvo spolnosti je omogočiti, da s pomočjo spolnega ognja dosežemo telesno, psihično in duhovno blagostanje. Njeno poslanstvo nikakor ni živalski razplod niti uživaštvo napol spečega človeka, ki zaradi svoje nevednosti potiska svet v propad.

Prvi med učitelji človeštva, ki je odločno razkril resnico o spolnosti, je bil kolumbijski duhovni mojster Samael Aun Weor, avatar vodnarjeve dobe. Človeštvu je odstrl skrivnosti, ki doslej niso smele biti razkrite širši javnosti. Resda številni še niso dosegli ustrezne ravni zrelosti. Toda v času, ko je civilizacija globoko zabredla, je tistim, ki v sebi nosijo močno željo po napredku, potrebno ponuditi rešilno bilko. Tako zdaj v javnost prodirajo informacije, ki so bile doslej le privilegij posvečenih in priviligiranih.

Globokemu notranjemu spoznanju in mističnim vizijam vidcev in prerokov so vse civilizacije posvečale velik pomen. Vsi veliki učitelji človeštva so poznali globoko resnico o spolnosti, zato je kot eno najpomembnejših sporočil vtkana v vse religije. Verska berila skrivajo ista gnostična spoznanja, ki pa jih, dobro zamaskirana, pred­stavlja vsako na svoj način. Pravo bistvo lahko iz zgodb in evangelijev izluščimo le, če poznamo večplastni pomen navedkov in skrivne ključe za dešifriranje besedil. Mojster Samael je številne od njih razkril.

Po letu 1886 je prišlo do odkritij nekaterih domnevno izgubljenih evangelijev in dragocenih besedil. V puščavi najdeni papirusni zvitki iz Nag Hammadija Jezusovo učenje in sporočila ranega krščanstva razkrivajo v mnogo jasnejši luči. Najdeni evangeliji – Tomažev, Filipov evangelij, evangelij po Judi, Mariji Magdaleni ― in še marsikatero izvirno besedilo kažejo, da je sedanja tolma­čenja Svetega pisma potrebno krepko korigirati. Sporočila razkrivajo pomembne skrivnosti spolnosti.

V vseh obdobjih so skope informacije o uporabi spolnosti za »posebne namene« sicer prihajale v javnost, a so bile dobro zamaskirane. O kači kundalini, ki na poti do možganov aktivira energijske vrtince (čakre) in naposled omogoči razsvetlitev, govorijo vse duhovne tradicije. Ta kača ni nič drugega kot vzpenjajoča se spolna energija. Zamolčana skrivnost je, da ta energija do resnično veličastnih učinkov pripelje šele pri prakticiranju v paru ― v naprednem spolnem odnosu, ko se partnerja, združena v eno telo, popolnoma predata drug drugemu. Takšen spolni odnos, ki ga bomo v nadalje­vanju največkrat imenovali napredni spolni odnos ali napredna spolnost, pomeni najvišje dejanje ljubezni in vodi k najvišjemu cilju, ki ga lahko dosežemo.

Skrivnost napredne uporabe spolnosti – spolne magije ― so tisočletja varovali v razsvetljeni krogih. Alkimisti, taoisti, tantriki, gnostiki in drugi, ki na različne načine črpajo iz spolnosti, so morali delovati v ilegali. Njihovo razumevanje spolnosti označujemo kot čudaštvo, ne da bi se zavedali, da to veliko bolj kot za njihovo spolno prakso drži za običajen seks.

Moškega in žensko, ki v spolnem objemu postaneta eno bitje, obdajo mogočne kozmične sile, iste sile, ki so ustvarile vesolje. Če nakopičenih spolne energije in semena z orgazmom ne prelijeta, temveč ju zadržita in usmerita skozi svoji telesi, dosežeta učinke pomlajevanja, revitalizacijo organov in celotnega telesa ter s krepitvijo svojih duhovnih potencialov gradita svojo duhovno moč. Takšna »višja spolna dinamika« da življenju daleč večjo kakovost.

Na velik pomen nege spolne energije je pred desetletji opozoril znani taoistični mojster Mantak Chia. Njegovo učenje o prednostih taoistične spolnosti je treba dopolniti z informacijo, da je treba spolno energijo dvigniti v možgane, pretvoriti v duhovno energijo in uporabiti za plemenit namen.

V zadnjem času opažamo vse bolj zaskrbljujoče pešanje moškosti in hitro rastoče število primerov andropavze ― usihanje vitalnosti moških. K temu nedvomno pripomorejo okoljski dejavniki – onesnaženje, hormonski motilci in gensko spremenjena hrana ―, zagotovo pa tudi dejstvo, da imamo do spolnosti popolnoma neustrezen odnos. Moškega, ki svoje vitalne energije ne neguje ter ne vrši svoje naravne vloge niti davno začrtanega poslanstva, narava sooči z neprijetnimi posledicami. Tematika spolnosti je tema, s katero bi se morali še posebej skrbno spopasti vsi, ki opažajo znake pešanja zdravja in vitalnosti. Moški in ženska, ki želita utrditi svoje zdravje in zagotoviti večjo kakovost svojemu življenju, te cilje v največji možni meri uresničujeta prav z napredno spolnostjo.

V tej knjigi se tematike spolnosti lotevamo kolikor je mogoče celovito in z vso potrebno pronicljivo­stjo. Vprašanj, v katere se poglabljamo, je ogromno. Kakšne so posledice običajnega seksa, kakršnega poznamo? Kakšen je njegov vpliv na medsebojne odnose in na družbo v celoti? Kako o spolnosti govorijo religije? Kako si razlagati svetopisemsko zgodbo o Adamu in Evi in dogodek izgona iz Raja? Ali je bila spolnost pred tem ustreznejša? Zakaj smo izgubili stik s svojo duhovno naravo in se pogreznili v materialnost in egoizem? Kje tičijo vzroki za sebičnost, strah in izkoriščanje?

Zanimajo nas tudi povsem praktična vprašanja. Kakšna je prava, polnovredna spolnost, »višja spolna dinamika« ali spolna magija? Kako s spolnostjo telo ozdraviti in pomladiti ter ga napolniti z življenjsko močjo, duhovne potenciale pa okrepiti in razviti duhovno moč? S kakšnimi vajami si lahko pomagamo?

Toda polnovredna spolnost odpira še druga, nič manj pomembna vprašanja. Kakšne so naravne vloge spolov, kakšno je naravno poslanstvo moškega in ženske? Kako obuditi medsebojno spoštovanje in ljubezen med partnerjema ter vzpostaviti srčen odnos med njima? Kako zatreti egoizem, ki je rabelj ljubezni, kako obvladati ego in zagotoviti, da bomo zopet začeli delovati iz srca?

Številni se čutijo prestare, da bi bili spolno še aktivni, marsikdo pa nima spolnega partnerja. Toda spolno energijo lahko modro uporabljamo tudi sami, brez partnerja, ne glede na starost; pravzaprav bi ji morali samski ljudje posvečati še večjo pozornost. Z vajami za negovanje spolne energije lahko do pozne starosti vzdržujemo mladostno živahnost, vitalnost telesa in duhovno moč.

Spolnost je resnična moč, ki smo jo z življenjem prejeli od Stvarnika. Obenem je to edina moč, ki nas lahko reši iz sedanjega nemočnega položaja. Če si z njo ne odpremo vrat do kakovostnega, ustvarjalnega in vitalnega življenja, se obsodimo na životarjenje! Zato je izrednega pomena, da nova spoznanja o spolnosti posredujete tudi svojim otrokom.

Ta knjiga se dotika temeljev vašega bitja, zato ob njej ne boste ostali ravnodušni. Razglasili jo boste za prazno filozofiranje ali pa prepoznali kot velik izziv in obenem dragoceno priložnost, da spolnost ugledate v pravi luči in jo uporabite za oplemenitenje svojega življenja.

Pravo znanje ne sme ostati privilegij peščice, saj je last vsega človeštva.