V zadnjem besedilu smo razkrivali, da smo del enotnega polja tudi mi, opazovalci, zavestne entitete, in da vse živo, tudi rastline, komunicira preko tega polja. Tokrat pa se bomo spopadli s pojmom dimenzij. Oprli se bomo na starodavne razlage, na Vedske spise, obenem pa pogledali tudi, kaj o tem pravita dva predstavnika višjih inteligenc – nezemeljskih civilizacij Seth in RA.

Razložiti dimenzijske ravni nad našimi »zemeljskimi« je za znanost skoraj nerešljiva naloga. Ne vemo, kje se nahajajo, kako enicedelujejo, kakšen je njihov pomen, ali so naseljene in podobno. Glede števila dimenzij obstaja vrsta spekulacij, znanstvenih in manj znanstvenih; njihovo število se giblje med 3 in 26. Namesto da bi čas obravnaval kot gibanje opazovalca, je Einstein predlagal, da bi ga šteli kot četrto dimenzijo, ker bi to ustrezalo njegovemu modelu vesolja. A čas ima preveč relativen pomen, da bi ga lahko obravnavali kot veljavno dimenzijo.

Matematiki razmišljajo o enajstih dimenzijah, v teoriji strun pa jih omenjajo deset ali 26. Za nameček naj bi bile vse dimenzije nad tretjo zgoščene v točki velikosti Planckovega kvanta (10-23cm). Ob tem bi se zdel atom velik kot planet! A število dimenzij ni zelo pomemben podatek, zato se vanj ne bomo preveč poglabljali. Inteligenci RA in Seth navajata, da je dimenzij sedem oziroma osem.

Govorili smo o tem, da obstaja »centralni oscilator«, vir vse pojavnosti in življenja, ki natanko ureja celotno delovanje vesolja, galaksij in sončnih sistemov. Omenili smo, da so zvok, svetloba in geometrija le različni obrazi posameznih vibracij, ki se razkrivajo opazovalčevim čutom. Zato je iskanje dimenzij zgolj na polju geometrije neustrezno početje.

V znanstvenem svetu je ustaljeno prepričanje, da so dimenzije druga do druge zamaknjene za kot 90 stopinj. Tako je namreč v tridimenzionalni stvarnosti. A po tem načelu postaviti nove osi v obstoječ koordinatni sistem ni mogoče. Zmotno jih poskušamo obravnavati kot nove osi in meriti nove razsežnosti. Znanstveniki vedo, da mora obstajati »nekaj«, v kar se stekajo energije iz naše fizične realnosti, a ker ne priznavajo etra, iščejo rešitve tam, kjer jih ni. Prostoru matematično dodajajo nove ravni merjenja, namesto da bi spoznali, da se spreminja kakovost energije v prostoru in ne prostor sam. Dokler ne priznamo obstoja energijskega polja ničelne točke, dotlej je matematika, ki obravnava polje različnih sil, nekaj abstraktnega in nima povezave z realnostjo.

Zastavimo si zdaj vprašanje: Kaj so »dimenzije« in kakšna so njihova medsebojna razmerja? Vprašanje je smiselno le za zavestna bitja, ki lahko med dimenzijami prehajajo. Odgovor je presenetljivo preprost: »dimenzije« so bivanjske ravni, ki se razlikujejo po gostoti etra in vibracijski frekvenci. Gre pravzaprav za različna agregatna stanja enotnega polja. Podobno kot se plin lahko nahaja v tekočini ali v trdni snovi, so tudi vse dimenzije dostopne v isti točki. Vse gostote sobivajo v isti prostornini tridimenzionalnega prostora, a energija vibrira in se obnaša drugače v vsaki od teh gostot. Hitrost vibracij je tesno povezana z ravnjo zavesti.

Inteligenca RA pravi, da se človeštvo nahaja na ravni tretje gostote vibracij. Nadalje trdi, da so nam vidne vse življenjske forme prve in druge gostote, ki jih opažamo kot tridimenzionalna bitja. Življenjske oblike prve gostote so osnovni elementi narave kot zemlja, zrak, ogenj, voda, minerali … Življenjske oblike druge gostote so vsa bitja od enoceličnih organizmov do rastlin in živali, razen človeka, ki je bitje tretje gostote.


 

Vedska kozmologija

Ko skušamo razvozlati dimenzijski vozel in spoznati ravni bivanja, je zanimivo pogledati tolmačenja v staroindijskih Vedah, 18.000 let starih svetih spisih. Da temeljijo na znanstvenih osnovah, dokazujejo natančni opisi planetov sončnega sistema, pa tudi informacije o zapletenih letečih strojih in vojnah z orožjem, ki je še najbolj podobno jedrskemu.

Najprej pojasnimo nekatere sanskrtske izraze, ki jih uporabljajo Vede.

V vedskem sistemu je zelo pomemben termin »Veliki dih«. Vse izhaja iz prvobitne Enosti. Vso kreacijo prikliče v obstoj energetsko gibanje Enega Kreatorja kot bitja, ki ga v Vedah imenujejo Parabrahman ali Brahman. Pozor torej: Enost ali Brahman je zavestna entiteta! Ta se po načelu dualnosti razdeli na Prakriti in Purušo.

Splošno ime za materijo, snov v osnovni obliki, je Prakriti. Predstavlja »nediferencirano kozmično snov«, žensko načelo. Nanjo delujejo vibracijske sile – ustvarjalno moško načelo Puruša -in tako izoblikujejo manifestirano vesolje. Vesolje torej nastane z združitvijo moškega in ženskega načela. To se povsem ujema z našimi dosedanjimi ugotovitvami: govorili smo o tem, da materija nastane z združitvijo dveh torzijskih polj A1 in A2.

Pomensko najbližji sanskrtski izraz za eter v Vedah je prana. Angleži tudi izraz akaša prevajajo kot eter. To je življenjski princip vesolj in vseh živih bitij. Prano primerjajo s tekočino, z oceanom; je nekaj zavestnega, gibljivega, živega, vse izpolnjujočega. Odkod prihaja to gibanje? To gibanje ustvarja Brahman, lahko bi rekli – duh sam! Z izrazom svara pa Vede poimenujejo tok ali val življenja. Ta je tisti, ki nediferencirano snov spremeni v diferencirano vesolje, v konkretno materijo.

Sanskrtski izraz za vibracijo je tattva, ki govori o načinu gibanja. Središčni impulz, ki ohranja snov v stanju zelo hitrega vibriranja, omogoča, da vibracije spiralnih tokov iz trenutka v trenutek oblikujejo tridimenzionalne forme – Platonska telesa, ki so v resnici stojni valovi. Fizična realnost tako nenehno nastaja in izginja. Seth tu razlaga: fizične oblike so rezultat velike čustvene osredotočenosti. Velika psihična energija ni le ustvarila vaše fizično telo temveč ga tudi ohranja. Ta pulzirajoča forma je spremenljiva, fluidna, čeprav se zdi nespremenljiva, dokler traja. Vaša čustvena moč projicira navzven tudi druge forme, v skladu s čustveno naravnanostjo.

Govorili smo že o tem, da opaženi predmeti nenehno bliskovito nastajajo in izginjajo. Stvarnost se nenehno spreminja in zavzema obliko, ki je vsakokrat ustrezna novim okoliščinam. A to še ni vse; hkrati z opaženo trdno fizično obliko je v isti prostornini še kopica drugih form, manj fizičnih, ki zaradi večjih nihajnih hitrosti niso vidne očesu, občutljivemu zgolj za zelo omejen spekter svetlobnih vibracij. A to seveda ne pomeni, da ne obstajajo.

Vibracije etra, ki dajejo vtis fizičnih teles, se podvajajo v drugih gostotah, na drugih vibracijskih ravneh obstoja. Poleg »fizičnih« form tam obstajajo tudi druge forme, nič manj realistične, a očesu nevidne. Nekateri ljudje s paranormalnimi sposobnostmi se znajo uglasiti tudi na druge »kanale«, ne le na tistega, ki ga sprejema večina.

Hitro vibrirajoči deli našega zavestnega bitja, ki se jih ne zavedamo, se nahajajo na drugih ravneh, kjer zavest rokuje z mnogo močnejšimi energijami in ustvarja forme, ki vplivajo na fizično raven.

Vede navajajo pet glavnih ravni ali vibracijskih stanj etra (od tod tudi pet osnovnih Platonskih teles). Ker imata dve od njih pozitivne in negativne atribute, jih je tako sedem. Tudi RA inteligenca govori o sedmih ravneh etrske gostote, ki ustrezajo razvitosti zavesti bitja. Poglejmo lastnosti in izraznost vsake od teh ravni oziroma dimenzij.

1. Zavedanje; Zemlja, trdno fizično, elementarno telo
2. Rast; razvoj brez poznavanja svojega bistva; živalska zavest
3. Izbira; približevanje k samospoznanju; raven trpljenja; izbira služiti sebi ali drugim
4. Ljubezen; raven ljubezni in povezovanja; tu modrost še ni popolnoma razvita
5. Svetloba; svetloba, razum in modrost so tu na visoki ravni a ne združeni z ljubeznijo
6. Enost; vzpostavljeno je ravnovesje med ljubeznijo in modrostjo
7. Prehod; sveta narava vseh stvari je uresničena; prehod za vrnitev v Enost je odprt

Kot je videti, se dimenzije razlikujejo med seboj po ravni zavestnega delovanja. Fizična telesa so posebna vrsta zavestne projekcije. Na vsaki od navedenih ravni se zavest ukvarja z določenim spektrom problemov ter razvija določene zavestne kvalitete. Na tretji ravni, ravni človeka, se zavest usmerja k izkušnji prepoznave lastnega duhovnega bistva in k zavedanju, da vsi izhajamo iz istega izvora. Udejanjanje tega v praksi je stvar četrte ravni, na peti pa se povezujeta modrost in ljubezen. Razvita duhovna bitja na šesti ravni to skladnost praktično doživljajo, na sedmi ravni pa dosežejo popolno samospoznanje in vrnitev v svoj izvor – v Enost.

Bitja na posamezni ravni zaznavajo nižje ravni, višjih pa ne. Pri inteligencah RA in Seth gre za bitja z višjih ravni zavesti, ki nam pomagajo. Nekatere vrste takšnih bitij religije imenujejo »angeli«.